Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Ve may bay sieu tiet kiem quoc te cua Vietnam airlines

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé Đặt vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore Hà Nội 80 SGD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok Hà Nội 800 THB

26/05-10/06

18/08-28/08

03/09-31/12

26/05-10/06
18/08-28/08

03/09-31/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB 26/05-10/06
18/08-28/08
26/05-10/06
18/08-28/08
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

26/05-21/07
31/07-31/12

26/05-26/07
05/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane Hà Nội 100 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Hà Nội 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Hà Nội ve may bay di nhat 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Fukoka Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Hà Nội 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul TP.Hồ Chí Minh 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Đà Nẵng 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Busan Hà Nội 350.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow Hà Nội 250 EUR 26/05-20/06
11/08-30/09
26/05-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow TP.Hồ Chí Minh 250 EUR 26/05-20/06
11/08-30/09
26/05-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
London Hà Nội 149 GBP 26/05-22/06
13/08-17/12
26/05-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 26/05-22/06
13/08-17/12
26/05-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Bangkok 19 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Singapore 49 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Seoul 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Busan 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Tokyo 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Osaka 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Fukoka 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Nagoya 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Moscow 299 USD 26/05-16/07
08/09-15/10
26/05-20/06
11/08-30/09
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội London 299 USD 26/05-27/07
11/09-31/12
26/05-22/06
13/08-17/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 26/05-26/07
05/08-24/12
26/05-21/07
01/08-19/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 26/05-16/07
08/09-15/10
26/05-20/06
11/08-30/09
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 26/05-27/07
11/09-31/12
26/05-20/06
13/08-17/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh VÉ MÁY BAY ĐI SEOUL 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh ve may bay di han quoc Busan 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Đà Nẵng Seoul 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Các giá khác
Lưu ý:

- Gia ve may bay chưa bao gồm thuế và lệ phí.- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, phối hợp với các loại giá khác.- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được ứng dụng.

Vietnam Airlines mong muốn tìm đối tác trở nên Đại lý Bán vé trực tuyến - dùng Cổng Bán vé phi cơ trực tuyến của Vietnam Airlines để đặt chỗ và bán vé trên các hành trình nội địa.

Điều kiện ban đầu để đăng ký Đại lý Bán ve may bay trực tuyến của Vietnam Airlines:

  • Có kế hoạch kinh doanh khả thi.

  • Có giấy phép kinh dinh đăng ký tại Việt Nam

  • Có văn phòng giao tế đảm bảo phục vụ khách hàng

  • Có đủ điều kiện hạ tầng tin học đảm bảo kết nối và bán vé trên hệ thống Đại lý vé phi cơ trực tuyến của Vietnam Airlines.

  • Mở trương mục Đại lý Bán vé trực tuyến với số tiền tối thiểu là 100 triệu đồng.

Hồ sơ đăng ký Đại lý Bán vé trực tuyến

 

Địa chỉ liên quan

Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có nhu cầu làm đại lý Bán vé dùng Cổng Bán vé trực tuyến của Vietnam Airlines, vui lòng liên tưởng các địa chỉ sau để biết thêm chi tiết:

Khu vực miền Bắc
Bộ phận tương trợ bán – Phòng Phát triển bán – Văn phòng khu vực miền Bắc
Điện thoại : 04-62700200 số máy lẻ 4328/4329
Fax: 04-62700227
Email: ptb.Nro@vietnamair.Com.Vn

Khu vực miền Trung
Đội Phát triển Bán – Văn phòng Khu vực miền Trung
Điện thoại: 0511-3830339
Fax: 0511-3650543
Email: sales.Mro@vietnamair.Com.Vn

Khu vực miền Nam
Bộ phận Phát triển Đại lý – Phòng Phát triển Bán – Văn phòng Khu vực miền Nam
Điện thoại: 08-62555320 số máy lẻ 7544/75
Fax: 08-38488339
 

Dọc miền sơn hà với chương trình khuyến mại vé nội địa chỉ từ 45 USD của hãng hàng không Quốc Gia Vietnam Airlines.

Bạn là người mê say du lịch, có sở thích khám phá mọi miền giang san của giang sơn Việt Nam tươi đẹp?  hay bạn là người thích săn vé phi cơ Vietnam Airlines giá rẻ?

Nếu vậy, bạn chớ bỏ qua chương trình khuyến mại vé nội địa chỉ từ 45 USD của Vietnam Airlines dành cho mọi du khách trong năm mới này.
 

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Vé máy bay đi Thanh Hóa khuyến mãi

Hãng ve may bay Vietnam Airlines  chính thức khai phá đường bay thẳng Tp Hồ Chí Minh – Thanh Hóa từ ngày 5/2/2013 với tần suất 5 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Bảy và Chủ nhật bằng phi cơ Airbus A321 (184 ghế). Theo đó, các chuyến bay sẽ lên đường từ Tp Hồ Chí Minh lúc 07:20 và từ Thanh Hóa lúc 10:00, thời kì bay dự định là 1h55’.

Vietnam Airlines ứng dụng chương trình bán với mức giá quyến rũ, cụ thể giá vé một chiều cho hành trình giữa Thanh Hóa và Tp Hồ Chí Minh  chỉ từ 1.150.000 VNĐ, ứng dụng cho vé xuất từ nay đến hết ngày 31/3/2013 và có hành trình xuất phát từ 06/02 – 12/02/2013 trên chặng bay từ Thanh Hóa đi Tp Hồ Chí Minh và từ 25/02 - 31/03/2013 trên chặng bay Tp Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa (mức giá trên có kèm theo điều kiện và chưa bao gồm các khoản thuế, lệ phí và phụ thu).

Cũng nhân này, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, Vietnam Airlines vận dụng không thu phí chuyển đổi hành trình cho hành khách có nhu cầu chuyển vé đã mua từ hành trìnhgiữa Tp Hồ Chí Minh – Vinhvà Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội sang hành trình giữa Tp Hồ Chí Minh – Thanh Hóa. Theo đó, việc đặt chỗ, đổi hành trình cần được thực hiện trong tuổi từ 15/1 đến hết ngày 28/2/2013 tại các phòng vé và đại lý vé phi cơ Vietnam Airlines Bay 468

Việc mở đường bay thẳng Tp Hồ Chí Minh – Thanh Hóa trong bối cảnh ngành hàng không đang gặp rất nhiều khó khăn miêu tả chũm và quyết tâm rất lớn của Vietnam Airlines trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại ngày một tăng cao giữa các địa phương, góp phần xúc tiến sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước. Đây sẽ là cầu nối giao thông hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu kết nối thương nghiệp, đầu tư, du lịch và bàn luận văn hóa của nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung với Tp Hồ Chí Minh - trọng tâm kinh tế của cả nước.

Xem giá vé phi cơ trực tuyến đi Thanh Hóa tại Bay468.Com

Đường bay Tp Hồ Chí Minh – Thanh Hóa là đường bay thứ 39 trong trong mạng bay nội địa rộng khắp của Vietnam Airlines, được xây dựng theo mô hình trục – nan, từ 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh tỏa đi 21 tỉnh, đô thị trên cả nước.

 

Vài nét về du lịch Thanh Hóa

 

Hòa quyện lịch sử và thiên nhiên

http://bay468.com/image/data/Vuong-van-viet.jpg

Ông Vương Văn Việt

Phó chủ toạ UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt chia sẻ, Thanh Hóa là vùng đất địa linh thiên tài, nơi khởi phát của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Thanh Hoá được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Nói đến du lịch Thanh Hoá, nhiều người đều biết đến Sầm Sơn - nơi tắm biển lý tưởng mà người Pháp đã biết khai hoang cách đây 100 năm và mau chóng trở nên nơi nghỉ mát nức danh. Tuy nhiên, bờ biển dài trên 100km còn cho phép Thanh Hoá đầu tư phát triển thêm nhiều khu du lịch biển hấp dẫn khác, như khu du lịch nghỉ mát Nam Sầm Sơn, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá), Hải Hoà (huyện Tĩnh Gia)...

Không chỉ có du lịch biển, nếu đi về phía Bắc của Thanh Hoá, du khách sẽ đến với huyện Nga Sơn, nơi có động Từ Thức với rất nhiều điều kỳ thú do thiên nhiên tạo ra, theo truyền thuyết đây là nơi Từ Thức gặp Tiên. Ngược về phía Tây Nam, đến huyện Như Thanh có vườn nhà nước Bến En- nơi cảnh quan núi, hồ thơ mộng, cùng những cây cổ thụ và nhiều loài động vật quý hiếm. Cách đô thị Thanh Hoá 80km về phía Tây, ở huyện Cẩm Thuỷ có “suối cá thần” Cẩm Lương đẹp như tranh vẽ, song song du khách có dịp tìm hiểu rõ hơn về những nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán mang đậm dấu ấn người Mường nơi đây...

Đối với những du khách ham lịch sử, theo ông Vương Văn Việt, chẳng thể bỏ qua di tích Thành Nhà Hồ với những kiến trúc độc đáo, đặc sắc được UNESCO xác nhận là Di sản Văn hoá Thế giới; đền thờ Lê Hoàn; khu di tích lịch sử Lam Kinh; Khu Lăng miếu Triệu Tường ở làng Gia Miêu, xã Hà Long, Hà Trung là di tích khảo cổ cấp quốc gia; phủ Chúa Trịnh; khu di tích lịch sử đền Bà Triệu; Hàm Rồng... Ngoại giả, Thanh Hoá còn có những di sản văn hoá bao gồm các trò chơi dân gian, các làn điệu xứ Thanh, các lễ hội và nhiều hoạt động văn hoá khác...

Ông Vương Văn Việt tin, với những danh thắng được tự nhiên tặng thưởng, lại ở vị trí cửa ngõ nối liền Bắc Bộ với Trung Bộ và Nam Bộ, cách Thủ đô Hà Nội chỉ hơn 100 km, nằm trên huyết quản liên lạc lớn, có các tuyến Quốc lộ chạy qua như: Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam, kiên cố Thanh Hoá sẽ là điểm đến quyến rũ đối với khách du lịch trong và ngoài nước nếu được đầu tư xứng tầm.

Điểm đến quyến rũ- tại sao không?

Tuy nhiên, ông Vương Văn Việt cũng nhấn, những kết quả mà ngành du lịch Thanh Hoá đã đạt được chưa tương hợp với tiềm năng và lợi thế vốn có. Tốc độ phát triển còn chậm, cơ sở hạ tầng du lịch chưa đồng bộ; chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và khai khẩn tài nguyên du lịch còn nhiều bất cập; chất lượng dịch vụ còn thấp, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, tính cạnh tranh chưa cao; đầu tư cho du lịch chưa thoả đáng;…

Để du lịch ngày càng phát triển, theo ông Vương Văn Việt, Thanh Hóa sẽ nối đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, trong đó tụ tập giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh đến với du khách. Đồng thời, tập hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự giác bảo vệ cảnh quan, môi trường du lịch; xây dựng phong cách xử sự văn minh, lịch sự, thân thiện, mến khách không chỉ đối với những người trực tiếp làm du lịch, mà còn đối với cả cộng đồng dân cư. Đặc biệt, công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch phải xác định thích hợp với quá trình hội nhập và phát triển.

&Ldquo;Chúng tôi kiên quyết xoá bỏ và xử lý nghiêm những hành vi trộm cắp, gây mất thứ tự an ninh; bắt chẹt, chèo kéo khách, nạn cò mời chào, bán các dịch vụ kém chất lượng làm mất đi hình ảnh đẹp của du lịch Thanh Hoá trong lòng du khách”, ông Việt khẳng định.

Ông Vương Văn Việt cũng nhấn mạnh: “Về xây dựng văn hóa du lịch, trước nhất Thanh Hóa đặt trung tâm với Sầm Sơn. Chúng tôi quyết tâm Sầm Sơn phải có chuyển biến, khởi sắc và thật sự là hình ảnh đẹp trong lòng du khách”.

Về chiến lược phát triển du lịch Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Vương Văn Việt cũng cho biết, Thanh Hóa sẽ quan hoài đầu tư, bảo tàng, sang sửa những khu vực trọng điểm phục vụ khách tham quan như: Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, Khu lịch sử Lam Kinh, suối cá thần Cẩm Lương. Những điểm này sẽ phải được nghiên cứu để hình thành nên các tour du lịch, như: Sầm Sơn- Thanh Nhà Hồ- Suối Cá; Sầm Sơn- Thành Nhà Hồ- Lam Kinh…

thanh nha ho

Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ sẽ là điểm nhấn du lịch của xứ Thanh trong ngày mai

 

Ngoài ra, với thế mạnh vốn có là du lịch biển, Thanh Hóa cũng đang và sẽ quan tâm đầu tư, vấn đầu tư. Quan yếu hơn, ông Vương Văn Việt cho rằng phải nắm bắt được nhu cầu và có sự đầu tư thích đáng theo một lịch trình cụ thể thì sự phát triển mới đúng trọng điểm.

Đơn cử như du lịch nghỉ mát ở Tĩnh Gia- huyện thuộc vùng Nam Thanh- Bắc Nghệ, nơi đang được đầu tư các dự án phát triển kinh tế lớn như Khu kinh tế Nghi Sơn. Theo ông Vương Văn Việt, trên cơ sở đó phải nghĩ ngay đến câu chuyện đầu tư nhà nghỉ, khách sạn, vui chơi giải trí như thế nào để cho không chỉ du khách mà trước hết là phục vụ cho các nhà đầu tư, làm ăn tại Thanh Hóa, tại Nghi Sơn. Đây là một trong những điểm nhấn giúp cho Tĩnh Gia nói riêng, cả thảy vùng đó có sự khởi sắc và là một giải pháp để giúp cho một số những vùng khó khăn chóng vánh thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, để hướng đến những mục tiêu đó, ngay từ hiện thời, Thanh Hóa còn rất nhiều việc phải làm, mà Quan trọng nhất là giải các bài toán về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực du lịch và xây dựng hình ảnh là một điểm đến hấp dẫn. &Ldquo;Tiềm năng là như thế, nhưng thực tại vỡ hoang tiềm năng đến thời khắc này chưa tương xứng, chúng tôi chưa chấp thuận. Với sự quan tâm đầu tư, hy vọng, trong mai sau gần, Thanh Hóa sẽ trở nên một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước”- ông Vương Văn Việt nói./.

Ngọc Thành-Lê Vũ/VOV online